Splošni pogoji prodaje, dostave in plačila

Screening Technologies GmbH

1. Veljavnost

Dobavni in plačilni pogoji veljajo izključno za dobave blaga ali storitve Screening Technologies GmbH.
V primeru manjkajočih določb velja avstrijska zakonodaja.

Vsaka sprememba ali odstopanje od splošnih pogojev je veljavna samo, če je dogovorjena pisno. S potrditvijo naročila, je kupec sprejel prodajne, dobavne in plačile pogoje Screening Technologies GmbH.

2. Sklenitev pogodbe

Ponudbe so za nas zavezujoče v roku treh mesecev ali v roku, ki smo ga posebej določili. Naročila so za prodajalca zavezujoča šele po pisni potrditvi.

Nepomembna odstopanja ali spremembe dobavljenega artikla, ki temeljijo na tehničnem razvoju vključno z vzorci, ne utemeljujejo nobenih nasprotnih pravic.

3. Vzorci

V zvezi s pravicami industrijske lastnine tretjih oseb se naročila sprejemajo in izvajajo na izključno tveganje in odgovornost kupca. Kupec se zavezuje, da s posredovanjem poslanih risb, vzorcev, opisov in podobnih predlog ne krši pravic industrijske lastnine tretjih oseb.

4. Cene, plačilo, dvig

Če ni navedeno drugače, so ponujene cene na pariteti FCA, brez stroškov embalaže in DDV samo za posamezno naročilo.

Če ni drugače dogovorjeno,obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih fakturah brez odbitka. Kupec je v zamudi s plačilom 30 dni po izdaji računa brez nadaljnjega opomina.

V primeru zamude pri plačilu si prodajalec pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

Plačilo z menicami je možno samo ob predhodnem soglasju.

5. Dobava

Izvedbo naročila je opredeljena v pisni potrditvi naročila.

Potrudimo se bomo, da spoštujemo potrjeni rok dobave, vendar ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Kakršna koli višja sila, nedobava poddobaviteljev in druge nepredvidene ovire zunaj prodajalčevega vplivnega področja odvezuje prodajalca od spoštovanja pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje pogodbe. Kupec lahko odstopi od pogodbe le, če blago do konca novo dogovorjenega roka ni pripravljeno za odpremo.

Zahtevki za odškodnino zaradi neizpolnitve ali zamude pri izvedbi so izključeni, razen če je dokazana prodajalčeva huda malomarnost.

6. Dostava, prenos tveganja

Za dobave se uporablja pariteta FCA razen, če ni drugače dogovorjeno. Kupec je odgovoren za prevzem, zavarovanje in uveljavljanje prevozne škode. Tveganje preide na kupca takoj, ko blago zapusti našo tovarno.

7. Napake

Kupec je dolžan očitne napake blaga grajati najkasneje v roku 10 dni po prihodu blaga na cilj.

V primeru skrite napake to obdobje velja do trenutka, ko je bila napaka odkrita.

Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico zahtevati popravilo blaga ali nadomestno dobavo blaga.

Za škodo zaradi izgube proizvodnje, izgube dobička, izgube poslovnega interesa prodajalec ne odgovarja. Odgovornost prodajalca je omejena do višine vrednosti reklamiranega blaga.

8. Pridržek lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane last prodajalca do popolnega poplačila.

Kupec mora blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, hraniti s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Kupec lahko proda prodajalčevo blago le pod pogojem, da ni v zamudi s plačili.

9. Kraj izvedbe in sodna pristojnost

Pogodbene obveznosti izpolnjujemo do kraja od koder pošiljamo blago.
Kraj izpolnitve vseh obveznosti kupca je Lendorf.
Vsi spori se poravnavajo u skladu z avstrijskim pravom. Pristojno je sodišče v Celovcu.